top of page

[ ALGEMENE VOORWAARDEN ]

1. Definities

B.LAB : is een Belgisch bedrijf van Barbara Van den Broeck met maatschappelijke zetel te Anna Bijnsstraat 42/4, 2600 Berchem en gekend onder ondernemingsnummer 0649.975.224. B.LAB is te bereiken op het nummer 0032498 125 853 of op info@babs-lab.be
 

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met B.LAB in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 

2. Aanvaarding van de bestellingen en toepassing van onze algemene voorwaarden

Elke bestelling die B.LAB rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgemaakt, wordt pas aanvaard, nadat wij ze schriftelijk of per e-mail hebben bevestigd. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding in het contract vermeld, worden de tussen B.LAB en de klant afgesloten overeenkomsten geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die bovendien de eventuele algemene voorwaarden van de klant vernietigen en vervangen. Indien in dit contract van bepaalde bedingen wordt afgeweken, blijven de overige bedingen niettemin gelden.

3. Prijzen

3.1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van B.LAB, uitgedrukt in Euro, en inclusief B.T.W.

 

3.2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden B.LAB op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

4. Betaling

4.1. Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de website of factuur, ten laatste betalen bij afhaal of levering van de producten. Middels afspraak tussen B.LAB en klant, kan de betaling ook gebeuren binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

 

4.2. Alle aan B.LAB in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens B.LAB op te schorten.

 

4.3. Indien op enig moment bij B.LAB gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft B.LAB het recht, alvorens (verder) te presteren van de klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die B.LAB, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van B.LAB.

 

4.4. Bij niet-tijdige betaling is B.LAB van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op betaling van een vergoeding t.b.v. 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50.;

 

4.5. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan B.LAB een intrest verschuldigd van 1% per maand op het openstaande saldo; voormeld percentage van 1% per maand zal zowel gelden voor de moratoire als de gerechtelijke interest, de interest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is, zal aangerekend worden voor een volle maand.

5. Aflevering, risico en eigendomsvoorbehoud

B.LAB behoudt het eigendomsrecht en de geleverde goederen tot de klant de prijs ervan volledig heeft betaald. De klant draagt het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6. Verzuim/ontbinding

6.1. Indien klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is B.LAB gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst en direct de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

6.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van klant, zullen alle overeenkomsten met klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij B.LAB klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is B.LAB gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door klant voldoende zeker is gesteld.

7. Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op.

8. Herroepingsrecht

8.1. De klant kan, conform de artikels VI 47-52 van het Belgische Wetboek Economisch Recht, binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering of via aflevering op volgend adres : Anna Bijnsstraat 42/4, 2600 Berchem. Er is eveneens geen verzakingsrecht op verbruiksgoederen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u B.LAB via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Een modelformulier wordt gevoegd aan het einde van deze algemene voorwaarden (er is geen enkele verplichting hiervan gebruik te maken).

 

Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan B.LAB met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

 

8.2. Indien de klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt B.LAB zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan B.LAB betaalde, middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat B.LAB van de klant hiertoe aangewezen heeft gekregen. De klant staat in voor de kosten van terugzending, indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

 

   B.LAB is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de klant kan het product ook worden bezorgd.

9. Hoofdelijkheid

Indien verschillende klanten samen een overeenkomst aangaan met B.LAB, verbinden zij zich hoofdelijk en ondeelbaar tegenover B.LAB. De levering kan geldig gebeuren bij om het even welke van deze klanten.

10. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen B.LAB en klant. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Bevoegde rechtbank

Geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Dendermonde en van het Vredegerecht kanton Beveren.

12. Aanvaarding algemene voorwaarden

Door de bestelling, het akkoord met de prijsofferte of de aanvaarding van de factuur wordt de klant geacht de volgende algemene voorwaarden te hebben aanvaard. Afwijkende bedingen dienen ongeacht het factuurbedrag schriftelijk te worden vastgesteld.

13. Klacht indienen 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING.
(Dit formulier downloaden, invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

14. Betalingsmogelijkheden

- Credit / Debit Kaart
- PAYPAL

- Offline Betalingen

bottom of page